vedtekter

Gáldus vedtekter

 

§ 1 Formål

Kompetansesenteret for urfolksrettigheter har til formål å øke kunnskapen om og forståelsen for urfolksrettigheter og samiske rettigheter.

§ 2 Kompetansesenterets virksomhet

Kompetansesenteret skal være en faglig selvstendig institusjon.

Kompetansesenteret skal samle inn, bygge opp, systematisere, vedlikeholde, bearbeide, tilrettelegge og formidle relevant informasjonog dokumentasjonom urfolksrettigheter nasjonalt og internasjonalt. Kompetansesenteret kan også påpeke behovet for forskning på aktuelle områder.

Målgrupper for kompetansesenterets virksomhet er alle som søker kunnskap om urfolksrettigheter nasjonalt og internasjonalt, herunder skoler, frivillige organisasjoner, offentlige institusjoner og myndigheter. Kompetansesenteret skal primært tilrettelegge og formidle informasjon overfor målgrupper i Norge. Kompetansesenteret kan også tilrettelegge og formidle informasjon overfor aktuelle målgrupper i andre land, i den grad det har kapasitet til det.

Kompetansesenterets tjenestetilbud skal utformes og sees i sammenheng med andre sammenlignbare nasjonale og internasjonale tilbud.

§ 3 Organisering

Kompetansesenteret organiseres som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter.

Senteret skal ledes av et styre som skal bestå av fem medlemmer og to varamedlemmer.

Den daglige driften ledes av daglig leder.

§ 4 Oppnevning av styret

Kommunal- og regionaldepartementet og Sametinget oppnevner i fellesskap styrets leder. Kommunal- og regionaldepartementet og Sametinget oppnevner deretter to styremedlemmer og ett varamedlem hver. Oppnevnelsen skal foretas blant foreslåtte kandidater. Oppnevnelsen gjelder for tre år.

Universitetet i Tromsø, Nordisk Samisk Institutt, Samisk Høgskole, Institutt for menneskerettigheter og Samerådet inviteres til å fremme forslag på kandidater til styret. Hver institusjon bes om å fremme forslag på både en kvinne og en mann. Kommunal- og regionaldepartementet og Sametinget kan i samråd invitere øvrige institusjoner og organisasjoner til å fremme forslag på kandidater til styret.

§ 5 Styret

Styret er kompetansesenterets øverste organ, og har det overordnede ansvaret for kompetansesenterets virksomhet. Det har ansvaret for at virksomheten holder en høy faglig kvalitet, og drives effektivt og i samsvar med gjeldende regelverk. Styret har ansvaret for faglig utvikling, ressursbruk og prioriteringer, samt å utarbeide strategier for kompetansesenterets virksomhet. Styret skal avgi årsregnskap og årsmelding, og legge frem forslag til budsjett og virksomhetsplan. Styret skal også tilsette daglig leder, og kompetansesenterets øvrige personell etter innstilling fra daglig leder.

Dersom noen av styremedlemmene er forhindret fra å møte, skal varamedlemmer innkalles. Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

§ 6 Daglig leder

Daglig leder skal lede kompetansesenterets virksomhet, og har ansvar for kompetansesenterets interne organisering, innenfor de rammer som styret fastsetter.

Daglig leder er sekretær for styret, skal forberede og tilrå i de saker som legges frem for styret, og er ansvarlig for å iverksette styrevedtak.

Daglig leder er ansvarlig for at den økonomiske driften skjer i samsvar med gjeldende regelverk. Daglig leder skal utarbeide budsjettforslag og årsregnskap, og holde styret orientert om økonomiske og andre forhold av betydning for kompetansesenterets virksomhet.

Daglig leder har anvisningsmyndighet og myndighet til å inngå avtaler om kompetansesenterets eiendeler, prosjekter og samhandlingsrelasjoner innenfor de rammer som styret fastsetter.

Daglig leder er ansvarlig for å utlyse ledige stillinger og innstille for styret.

§ 7 Rapportering

Kompetansesenteret rapporterer årlig til Kommunal- og regionaldepartementet, Utenriksdepartementet og Sametinget om kompetansesenterets virksomhet, og om saker av særlig interesse. Nærmere krav til rapporteringen følger av Økonomireglementet for staten og de årlige tildelingsbrevene.

§ 8 Ikrafttredelse

Vedtektene trer i kraft fra den tid Kommunal- og regionaldepartementet bestemmer.06.03.2002

Erna Solberg

statsråd

Tips en venn Skriv ut