Nordisk samekonvensjon

I 2005 ferdigstilte ekspertgruppen for nordisk samekovensjon sitt konvensjonsutkast. Utkastet tar utgangspunkt i at samene er urfolk i Finland, Norge og Sverige og at samene har særskilte rettigheter i kraft av å være et eget folk.

Utkastet til samekonvensjon er blitt utarbeidet på grunnlag av forslag fra en arbeidsgruppe. Utkastet skal ivareta statenes forpliktelser overfor det samiske folk som urfolk. Konvensjonsutkastet stadfester samenes status som urfolk og folk med en rett til sevbestemmelse.  

Utkastet til nordisk samekonvensjon ble lagt fram på tre språk; nordsamisk, norsk og finsk. Utkastet er også senere blitt oversatt til sørsamisk, lulesamisk, russisk og engelsk.  Forslaget til kovensjonstekst har vært ute på høring i de tre nordiske landene i 2006. 

Ministrene med ansvar for samiske saker i Finland, Norge og Sverige, samt sametingspresidentene i de tre landene ble i 2006 enige om at konvensjonsutkastet skulle sendes ut på høring og følges opp nasjonalt. I Norge ble det etablert en egen arbeidsgruppe med representanter fra daværende Arbeids-og inkluderingsdepartementet (AID), Justisdepartementet, Utenriksdepartementet og Sametinget.  Arbeidsgruppen har hatt som mandat å vurdere oppfølgningen av konvensjonsutkastet på norsk side.  Arbeidsgruppen har vurdert konvensjonsutkastet opp mot nasjonal rett og folkerettslige forpliktelser. Arbeidsgruppen ferdigstilte sitt arbeid i 2007 og utredningen deres finner du på de norske regjeringens hjemmesider.

På fellesmøtet for sameministre og sametingspresidentene høsten 2008 var det enighet om å finne frem til en løsning for hvordan forhandlingene om samekonvensjonen skal gjennomføres. Nordisk embetsorgan for samiske spørsmål (NÃS) kom deretter med forslag til forhandlingsmodell.

Regjeringene for Finland, Norge og Sverige har forhandlet om konvensjonsutkastet siden 2011. Sametingene deltar også i forhandlingene. Forhandlingene skal være ferdige i 2016.

I den norske forhandlingsdelegasjonen er det to representanter fra Kommunal-og moderniseringsdepartementet, en representant for Utenrikdepartementet  og to representanter fra Sametingets administrasjon.

Tips en venn Skriv ut