Gáldu gulahallan Divtasvuonas

Gáldu gulahallan Divtasvuonas

Møte om samiske helsetjenester på Drag i Tysfjord

Gáldu guladallam: Savner mer samisk helsepersonell

Gáldu arrangerte en Gáldu guladallam på Drag i Tysfjord 26.11.15. Temaet for møtet var helsetjenester for samer. På møtet ble det holdt innledninger av Inga Kalstad fra Tysfjord og Henrik Olsen, sametingsråd med ansvar for bla. helsesaker. Inga Karlsen snakket om viktigheten av å kunne bruke samisk språk i møte med helsepersonell. Henrik Olsen fortalte om Sametingets helsepolitiske arbeid. Sametinget har stort fokus på forskning omkring samers helse og helsetjenester til samer. Denne forskningen er nødvendig i både det forebyggende arbeidet og i planleggingen av helsetjenester.

 Etter innledningene deltok de fremmøte i en samtale om utfordringene med å få til gode helsetjenester for samer.

Det ble snakket om utfordringene med få samisktalende helsepersonell og helsepersonell som kjenner til samisk kultur, og at mange samer opplever at mangelen på samisktalende helsepersonell fører til redusert kvalitet på helsetjenesten for dem. I kommuner hvor samer er i mindretall kan samene bli usynliggjort ved at samers behov ikke blir nevnt eller tatt hensyn til i planleggingen av helsetjenester. På møtet i Tysfjord ble det imidlertid også tatt opp at folk opplever at de har ytret sine behov til kommuner i for eksempel folkemøter el. Behovene til den samiske befolkningen burde derfor ikke være fullstendig ukjent for kommunene.

Myndighetene utvikler helsetjenester på grunnlag av blant annet registrerte behov hos befolkningen. På Gáldu guládallam snakket de fremmøte også om hvordan vi kan øke kunnskapen om manglene i helsetjenesten når få samer klager på tjenestene?

På møtet ble det snakket om at det i små lokalsamfunn er utfordrende å skulle klage på mangler i tjenesten fordi du som pasient ofte kjenner helsepersonalet også utenfor pasient-helsepersonell relasjonen. Man har kanskje barn i samme klasse, felles bekjente osv. Som pasient kan du bli usikker på hvordan du møtes etterpå dersom du klager på mangler i tjenesten.

På møtet snakket vi om at når mennesker blir alvorlig syke eller er døende så føler de et ekstra behov for å bli møtt av helsepersonell som snakker samisk og som kjenner til hvordan samer håndterer alvorlig sykdom og død. Eksempler på det kan være forståelse for at den samiske storfamilien stiller opp ved alvorlig sykdom og død for å være sammen. Et annet eksempel kan være bruk av åndelighet for å håndtere sykdom og død. Mangel på forståelse for hvordan samer håndterer alvorlig sykdom og død kan føre til at samer ikke bruker helsetjenesten like mye som andre.

Et viktig poeng som kom frem på møtet var at det er viktig at vi har en tilsynsordning som fungerer, også med tanke på behovene til samiske pasienter. Det er viktig at tilsynsmyndigheter i sitt tilsynsarbeid etterspør hvordan helsetjenester er tilrettelagt for samiske pasienter.

Tips en venn Skriv ut