Aktuelt fra Gáldu

Gáldu vil integreres i Nasjonal Institusjon for Menneskerettigheter

Gáldus styre har formelt vedtatt at Gáldu skal integreres i Norges nye nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM). Gáldus styreleder og direktør har i det samme vedtaket fått de nødvendige fullmakter til å videreføre arbeidet med integreringen. 

Konsultasjonsmøte om urfolks deltakelse i FN

Onsdag 18.5 var det et åpent konsultasjonsmøte om urfolks deltakelse i FN. Saken gjelder hvordan urfolk skal kunne delta i FN på tilnærmet samme måte som statene for å kunne fremme sine rettigheter. Møtet ble holdt i FNs hovedkvarter i New York i forbindelse med møtene til Permanent forum for urfolks saker.

Hellemobotn-Foto Gøran Andersen, Drag

SRU II og fremtidig forvaltning av land og ressurser i lulesamisk område

Gáldu arrangerer Gáldu gulahallan / Gáldu guládallam / Gáldu soptsestalleme på Drag i Tysfjord denne uken. På det neste dialogmøtet blir temaet forslaget til Samerettsutvalget II og fremtidig forvaltning av land og ressurser i lulesamisk område. Innledere er Gáldus direktør Laila Susanne Vars og Filip Mikkelsen, men møtet vil være åpent for kommentarer, spørsmål og innlegg fra deltakerne også.

FN-konv-nedsatt-funksjonsevne

FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne oversatt til samisk

Regjeringen har oversatt FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne til samisk.

Samisk versjon finnes her.

Skjermbilde-flyer2

The Nordic Sámediggis: representative bodies for self-determination or expression of state cooptation of Sámi politics

Sametingene i Finland, Norge og Sverige dras ofte frem internasjonalt som gode eksempler på hvordan urfolks rett til selvbestemmelse kan oppnås innenfor demokratiske stater, men det er noen forskjeller på de tre sametingene når man sammenligner dem.